FÖRENKLAR DIN DIGITALA TRANSFORMATION

Digitaliseringen förändrar våra affärer i grunden. Den möjliggör nya affärsmodeller, skapar nya intäktsströmmar och driver tjänsteinnovation. Tiden då det räckte med att finslipa processerna är nu förbi. På IIOX har vi kunnandet, tekniken och erfarenheten av att hjälpa företag i olika industrisegment att ta de stora kliven mot nya och bättre affärer som digitaliseringen möjliggör.

INTRO

Digitaliseringens andra våg är här. De flesta bolag har investerat år och miljoner i att finjustera separata processer och få dem att prestera optimalt – en och en. Men för att få full effekt av den digitala transformationen behöver samtliga processer fungera ihop – som en helhet.

Graden av framgång baseras på förmågan att få enskilda system och processer att fungera tillsammans i en helhet. Först då kan värdet som skapas när massiva dataströmmar hanteras i realtid utnyttjas till fullo.

Verklig digitalisering sker inte enbart i skiftet från analogt till digitalt utan också i skiftet från produkt till tjänst. Och från tjänst till upplevelse. Det är resultatet av din produkt snarare än produkten i sig som är kärnan i erbjudandet.

På IIOX har vi kunnandet, tekniken och erfarenheten av att hjälpa företag i olika industrisegment att ta de stora kliven mot nya och bättre affärer som digitaliseringen möjliggör.

PLATTFORM

IIOX är en molnbaserad IoT-plattform som samlar in data i realtid och förädlar det till information som skapar värde för operationellt beslutsstöd, strategisk analys och modelleringar. IIOX-plattformen adderas till befintliga affärsprocesser och är ett kraftfullt verktyg för att övervaka, hantera och utveckla såväl affärer som affärsprocesser.

Genom att addera IIOX-plattformen till existerande IT-infrastruktur möjliggörs ny digital funktionalitet som:

 • Förbättrar effektiviteten av existerande affärsprocesser genom enkel och flexibel dataanalys och datamodellering.
 • Hanterar realtidsinformation från kritisk utrustning, produkter och processparametrar som möjliggör övervakning av specifika användningsmönster och identifierar felkällor.
 • Ökar produktiviteten och effektiviteten i produktionen och möjliggör proaktiva drift- och underhållsaktiviteter.
 • Stödjer implementering av nya innovativa tjänster och affärsmodeller.
iiox-plattform

IIOX integreras i existerande IT-infrastruktur, oberoende av fysisk och geografisk plats. IIOX hanterar maskin- och systemgenerad data från olika miljöer som kombinerar realtidsdata med historiska mönster vilket ger en övergripande bild över hela verksamheten. Tack vare förkonfigurerade konnektorer kan plattformen enkelt pluggas in i existerande infrastruktur för olika källor, såsom:

 • OT-miljö (operationell teknologi, ex. maskiner, enheter, sensorer och gateways).
 • IT-miljö (informationsteknologi, ex. ERP, CRM, MDM, BMS och SCADA).
 • 3PP-tjänster (tredjepartsleverantörer, ex. öppna databaser, vädertjänster och social media).

IIOX kör dataförädlingsprocessen i fyra huvudsakliga steg:

 1. Insamling – oberoende av datakälla och datatyp.
 2. Harmonisering – gör data från olika källor och system jämförbart.
 3. Aggregering – formaterar data baserat på existerande affärsprocesser och -logik för beslut, analys och effektiv lagring.
 4. Distribuering/presentation – genom dataströmmar till existerande system, som rapporter, eller genom IIOX webbaserade interface.

Dataförädlingsprocessen hanteras genom två huvudsakliga funktioner:

 • Affärslogik – kopplar samman den övergripande datahanteringen med existerande affärsprocesshantering och skapar parametrar för exempelvis tröskelvärdeslarm och proaktiva notifieringar eller vidaredistribution för dataanalys och strategisk modellering.
 • Datalogik – för effektiv insamling, harmonisering och aggregering av data från olika källor. Aggregeringen av data körs genom antingen specifika tidsintervall eller förinställda hierarkiska strukturer med olika lager och olika användaradministreringskrav.

IIOX levereras som en molnbaserad tjänst vilket medför en kostnadseffektiv drift och hantering oberoende av fysisk och geografisk plats. Detta möjliggör realtidsåtkomst av data och 24/7-tillgänlighet.

IIOX innehåller också funktioner för hantering av enheter, användare, access & rättigheter, modellering, organisation, mjukvara, mjukvaru-historik, audit-loggning, last-balansering och mycket annat som en del av plattformen. IIOX innehåller all funktionalitet som en IoT plattform behöver hantera.

logo3
logo2
logo1
logo-3

CASE

Kundcase

DeLaval

Varje dag mjölkas, utfodras och underhålls miljontals kor i DeLavals lösningar i fler än 100 länder runt om i världen. I över 125 år har DeLaval innoverat mejeribranschen och hjälpt mjölkbönder att sköta sina gårdar på nya och smartare sätt.

Bakgrund

Varje dag mjölkas, utfodras och underhålls miljontals kor i DeLavals lösningar i fler än 100 länder runt om i världen. I över 125 år har DeLaval innoverat mejeribranschen och hjälpt mjölkbönder att sköta sina gårdar på nya och smartare sätt.

Utmaningar

 • Teknisk komplexitet – en modern mjölkgård är fylld av modern teknik som måste underhållas och övervakas löpande.
 • Stora gårdar – på många platser runt om i världen sker mjölkproduktionen i mycket stora och personalkrävande anläggningar.
 • Tekniskt okunnig personal – de flesta som arbetar inom mjölkindustrin saknar teknisk bakgrund och kan inte förväntas att hantera tekniska fel som kan uppstå.
 • Felberäkningar med några få procent påverkar resultatet stort. Det är av yttersta vikt att utrustningen fungerar optimalt dygnet runt.
 • ”End-to-end”-lösning – marknadens förväntningar går mot ett komplett helhetskoncept.
 • Djurens välbefinnande – felkonfigurationer kan skada djuren. Det är viktigt att säkerställa prestanda i kedjans länkar i syfte att förbättra välbefinnandet hos boskapen.

Lösning

Systemet DeLaval InService™ Remote utvecklades och implementerades. Systemet övervakar mjölkningsutrustningen på distans vilket garanterar optimal prestanda och produktivitet dygnet runt. Med hjälp av systemet kan mjölkbönderna hantera mejeriverksamheten från sina smarta telefoner i realtid.

DeLaval InService™ Remote säkrar utrustningens prestanda genom fjärrövervakning dygnet runt. Systemet övervakar processen löpande och varnar vid fel vilket minskar ledtiden för korrigeringar och åtgärder. Kontinuerlig övervakning och upprätthållandet av korrekt vakuumtryck och pulseringsnivåer medför bättre avkastning, optimerade produktionsnivåer och förbättrar välbefinnandet hos boskapen. Dessutom resulterar det i reducering av medicinska- och veterinärkostnader.

 • Sensorer installeras för att övervaka vakuumsystem, pulsatorer och andra viktiga funktioner.
 • Övervakar produktionsprestandan på distans dygnet runt.
 • Skickar data och varningar till både mjölkbonden och servicetekniker.
 • Data överförs till IIOX-plattformen.
 • All information är tillgänglig via dator, surfplatta eller smartphone.
 • Alla tecken på försämrad prestanda eller felaktiga värden flaggas som larm och / eller meddelanden och meddelas i realtid.
 • DeLaval Inservice ™ Remote är modulärt och kan enkelt uppgraderas med fler sensorer över tid.

Resultat

Ökad lönsamhet för mjölkbonden genom:

 • Friskare kor.
 • Lägre antal- och kortare driftstopp.
 • Högre avkastning och bättre produktionsnivåer.
 • Full kontroll ger mer sinnesro.

Ökad lönsamhet för DeLaval genom:

 • Närmare relation med kunden.
 • Bättre möjlighet att ge löpande stöd.
 • Möjlighet att öka efter-marknadsaffärer.
 • Möjlighet att erbjuda ett komplett helhetskoncept.

DeLaval Inservice ™ Remote vann en silvermedalj vid Eurotier 2014.

Kundcase

E.ON

IIOX har hjälpt ett av Sveriges största energibolag, E.ON, att nå deras högt uppsatta hållbarhetsmål. Samarbetet startade 2010. E.ON producerar och levererar energi till cirka en miljon kunder på den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla, avfallshantering och energirelaterade tjänster.

Bakgrund

IOX har hjälpt ett av Sveriges största energibolag, E.ON, att nå deras högt uppsatta hållbarhetsmål. Samarbetet startade 2010. E.ON producerar och levererar energi till cirka en miljon kunder på den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla, avfallshantering och energirelaterade tjänster.

I syfte att bli mer hållbara, och uppfylla EU:s mål att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020, ville företaget hjälpa sina kunder att bli smartare i sin energianvändning. Om kunderna försågs med möjligheten att övervaka sin energiförbrukning i realtid skulle deras energianvändningen kunna bli bättre och mer effektivt?

Utmaningar

E.ON behövde en flexibel lösning som fungerar från avancerad detaljnivå till realtidsaggregering och kundpresentation. Energiförbrukningen skulle övervakas och registreras för varje enskilt hushåll i realtid. Informationen behövde därefter behandlas och presenteras för användarna i en rad olika medier, samtidigt som den skulle integreras med E.ON:s interna system.

Lösning

En konsumenttjänst vid namn 100koll som nås via en app där konsumenten själv kan se sin elförbrukning i realtid samt kontrollera och mäta hemmets olika apparater med hjälp av smarta pluggar.

Genom 100koll kan konsumenterna ställa in scheman för varje unik apparat, exempelvis TV:n, mikrovågsugnen och datorn i syfte att spara energi. Appanvändarna kan också kontrollera varje unik apparat på distans och stänga av dem eller slå på dem oavsett geografisk position. Med hjälp av 100koll och smarta pluggar kan användaren enkelt se alla hemmets energitjuvar. Är det kanske dags att byta ut den gamla diskmaskinen eller tänk om den nya TV:n faktiskt drar mer el än den gamla?

En sensor som noggrant mäter energiförbrukning installerades på de smarta elmätarna i varje hushåll och smarta pluggar möjliggör insamling av förbrukningsdata från apparaterna. All data skickas sedan till IIOX via en gateway.

IIOX sammanställer och aggregerar informationen om energiförbrukningen för varje hushåll i realtid som görs tillgänglig för konsumenterna och E.ON som en aggregerad realtids-ström tillsammans med sammanfattande rapporter och diagramvisualiseringar.

Appen var en av de viktigaste komponenterna i testet då den möjliggjorde realtids-visualisering av förbrukningen till slutanvändaren genom olika medier, samtidigt som informationen kunde integreras med E.ON:s interna system.

Resultat

100koll har gått över förväntan. Tjänsten är mycket uppskattad av E.ON:s kunder som sparat 12 procent av sina energikostnader i genomsnitt samtidigt som energianvändningen minskat med 15 procent. En undersökning visade att 51 procent av svenskarna är villiga att betala för tjänsten. 100koll började som ett test men har därefter lanserats till ytterligare 120 000 hushåll i Sverige.

Use case

Processindustrin

Dagens snabbrörliga marknad ger konsumenterna möjlighet att jämföra erbjudanden i realtid. Detta sätter press på aktörer inom alla branscher som löpande tvingas vässa sitt erbjudande i syfte att förbättra konkurrenskraften.

Bakgrund

Dagens snabbrörliga marknad ger konsumenterna möjlighet att jämföra erbjudanden i realtid. Detta sätter press på aktörer inom alla branscher som löpande tvingas vässa sitt erbjudande i syfte att förbättra konkurrenskraften. Att få verksamhetsåterkoppling i realtid och baserat på den kunna vidta faktabaserade åtgärder är en avgörande konkurrensfördel.

Det nya konkurrenslandskapet kräver lösningar som kan integreras med produktlivscykelhantering (PLM), Manufacturing Execution Systems, digital tillverkning, och andra företagssystem för att ge en korrekt bild av situationen vid varje given tidpunkt.

Utmaningar

Många företag har ett stort antal maskiner med unika styrsystem och datautbytesstandarder vilket medför stora kompatibilitetsutmaningar. I många fall är även informationen lokalt lagrad med begränsad eller obefintlig realtidstillgång.

Lösning

En tjänst som kan:

 • Samla in och harmonisera data från olika utrustningar och maskiner.
 • Samla in, aggregera och analysera data (inkl. prestandaparametrar) från utrustningar för proaktiv övervakning och varning, produktionsanalys och produktkvalitetsparametrar, energiförbrukning och utrustningarnas “hälso-parametrar”.
 • Aggregera data för mer detaljerad analys och trendanalys i syfte att användas som affärsbesluts-verktyg.
 • Kombinera och kontrollera data från intern utrustning med externa datakällor för att utföra analyser gentemot externa källor, t.ex. väderdata.

Use case processindustrin

Resultat 

Kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster uppnås när alla affärsprocesser samordnas. Största fördelarna är:

 • Holistisk kontroll av tillverkningsprocessen genom ett gränssnitt.
 • Ökad effektivitet, produktivitet och planeringsuppfyllelse.
 • Inget behov av kostsamma systemuppgraderingar för att harmonisera en flora av stödsystem.

NYHETER

2018-03-20

2018-03-20

IIOX tar affär med aktör inom livsmedelsindustrin

IIOX har tagit hem en affär med en aktör inom livsmedelsindustrin.

Pressmeddelande
2018.03.20

IIOX har i dagarna tagit hem en affär med en aktör inom livsmedelsindustrin. Affären innebär att IIOX levererar en molnlösning som hanterar och övervakar produktion av livsmedel. IIOX mjukvara gör det möjligt att i realtid övervaka tillverkningsprocessen och hitta eventuella avvikelser vilket ger hög kvalitet och mindre förluster då färre produkter behöver kasseras.

 • Det är fantastiskt roligt att vi har fått den här möjligheten, vår produkt möjliggör digital övervakning vilket ger ett mervärde för våra kunder, säger Jan-Åke Lindqvist, vd IIOX.

För mer information och kontakt:
Johan Hårdén, vd Allgon
Johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Om Allgon
Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som Cerfified Adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

2018-02-07

2018-02-07

IIOX söker junior javautvecklare

Nu söker vi på IIOX en junior javautvecklare med intresse för IoT och maskininlärning till vårt team i Malmö.

Vill du bli en del av ett företag som ligger i framkant inom tekniken Internet of Things?Då kan det här vara tjänsten för dig. Här blir du en del av ett drivet och tight team med högt i tak, där ditt fokus kommer att ligga på nyutveckling.

Läs mer om tjänsten och ansök hos vår samarbetspartner Academic Work.

2017-10-24

2017-10-24

IIOX och Connectitude ingår samarbetsavtal

Samarbetet gör att industriföretag kan gå från mätvärde till kundvärde på mindre än 24 timmar. Genom ett startpaket kan kunderna vara uppkopplade från maskin till moln och applikationer inom ett par timmar, till en prisbild som gör beslutsprocessen kort och enkel.  

Malmöbaserade företagen Connectitude AB och IIOX AB (Industrial Internet of X AB) har inlett samarbete. Samarbetet innebär att de gemensamt kommer att erbjuda en snabb plug-and-play-lösning med säker teknik och hög tillgänglighet för industriföretag som vill påbörja sin IIoT- och digitaliseringsresa.

”Nu har vi en gång för alla tagit kål på myten om att digitalisering måste vara komplicerat och dyrt. Vårt samarbete gör att vi kan erbjuda en enkel och värdeskapande IIoT-lösning för en mycket låg investeringskostnad. Tillsammans har vi ett komplett erbjudande och en mycket kraftfull lösning för industriell IoT” säger Patrik Björkman, VD på IIOX.

IIoT och digitalisering står högt på agendan hos många företag. Trots detta är det många företag som känner osäkerhet kring hur frågan ska hanteras. Inte minst inom industrin där det hos många aktörer finns frågeteckning kring hur den stora floran av system ska kopplas upp. Lösningen som IIOX och Connectitude erbjuder gör det möjligt att snabbt digitalisera system av olika fabrikat och generationer, något som i många andra fall försvårar digitaliseringsprocessen.

”För att Sverige fortsatt ska ligga i digital framkant måste vi som systemintegratör inom Industriell IoT ta ett helhetsansvar och erbjuda produkter och tjänster som är enkla att köpa och enkla att använda. Vårt samarbete med IIOX gör att vi tillsammans sänker tröskeln för industrin att modernisera sina processer och affärsmodeller” säger Johan Nilsson, VD på Connectitude.

 

Läs mer om Connectitude här. 

OM IIOX

IIOX (tidigare Maingate Enterprise Solutions) har skapat kunskap av maskindata i två decennier och är en av pionjärerna inom Internet of Things (IoT).

IIOX erbjuder en säker Internet of Things-plattform för företagstillämpningar inom framförallt industri och energi. Den molnbaserade plattformen samlar in, harmoniserar, aggregerar och distribuerar maskindata i realtid och omvandlar den till användbar information och kunskap. När IIOX adderas till dina befintliga OT- (operationell teknologi) och IT-miljöer möjliggörs nya digitala kapaciteter. Dessa förbättrar i sin tur effektiviteten i din befintliga affär och underlättar nya affärsmodeller och tjänsteinnovation.

IIOX är ett av få företag som har levererat kommersiella IoT-implementationer sedan 2010, och företaget har 20 års erfarenhet av att skapa kunskap av maskindata. Bland våra kunder kan nämnas internationella företag som E.ON och DeLaval såväl som innovativa visionärer som Liros Power Solution. IIOX har sin bas i Sverige med 20 anställda i Karlskrona, Malmö och Stockholm.

Jan-Åke Lindqvist
CEO
janake.lindqvist@iiox.io
070 555 49 17

Jörgen Larsson
COO
jorgen.larsson@iiox.io
076 200 89 45

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö, Sweden

Stockholm

Finlandsgatan 60
164 74 Kista, Sweden