FÖRENKLAR DIN DIGITALA TRANSFORMATION

Digitaliseringen förändrar våra affärer i grunden. Den möjliggör nya affärsmodeller, skapar nya intäktsströmmar och driver tjänsteinnovation. Tiden då det räckte med att finslipa processerna är nu förbi. På IIOX har vi kunnandet, tekniken och erfarenheten av att hjälpa företag i olika industrisegment att ta de stora kliven mot nya och bättre affärer som digitaliseringen möjliggör.

INTRO

Digitaliseringens andra våg är här. De flesta bolag har investerat år och miljoner i att finjustera separata processer och få dem att prestera optimalt – en och en. Men för att få full effekt av den digitala transformationen behöver samtliga processer fungera ihop – som en helhet.

Graden av framgång baseras på förmågan att få enskilda system och processer att fungera tillsammans i en helhet. Först då kan värdet som skapas när massiva dataströmmar hanteras i realtid utnyttjas till fullo.

Verklig digitalisering sker inte enbart i skiftet från analogt till digitalt utan också i skiftet från produkt till tjänst. Och från tjänst till upplevelse. Det är resultatet av din produkt snarare än produkten i sig som är kärnan i erbjudandet.

På IIOX har vi kunnandet, tekniken och erfarenheten av att hjälpa företag i olika industrisegment att ta de stora kliven mot nya och bättre affärer som digitaliseringen möjliggör.

PLATTFORM

IIOX är en molnbaserad IoT-plattform som samlar in data i realtid och förädlar det till information som skapar värde för operationellt beslutsstöd, strategisk analys och modelleringar. IIOX-plattformen adderas till befintliga affärsprocesser och är ett kraftfullt verktyg för att övervaka, hantera och utveckla såväl affärer som affärsprocesser.

Genom att addera IIOX-plattformen till existerande IT-infrastruktur möjliggörs ny digital funktionalitet som:

 • Förbättrar effektiviteten av existerande affärsprocesser genom enkel och flexibel dataanalys och datamodellering.
 • Hanterar realtidsinformation från kritisk utrustning, produkter och processparametrar som möjliggör övervakning av specifika användningsmönster och identifierar felkällor.
 • Ökar produktiviteten och effektiviteten i produktionen och möjliggör proaktiva drift- och underhållsaktiviteter.
 • Stödjer implementering av nya innovativa tjänster och affärsmodeller.
iiox-plattform

IIOX integreras i existerande IT-infrastruktur, oberoende av fysisk och geografisk plats. IIOX hanterar maskin- och systemgenerad data från olika miljöer som kombinerar realtidsdata med historiska mönster vilket ger en övergripande bild över hela verksamheten. Tack vare förkonfigurerade konnektorer kan plattformen enkelt pluggas in i existerande infrastruktur för olika källor, såsom:

 • OT-miljö (operationell teknologi, ex. maskiner, enheter, sensorer och gateways).
 • IT-miljö (informationsteknologi, ex. ERP, CRM, MDM, BMS och SCADA).
 • 3PP-tjänster (tredjepartsleverantörer, ex. öppna databaser, vädertjänster och social media).

IIOX kör dataförädlingsprocessen i fyra huvudsakliga steg:

 1. Insamling – oberoende av datakälla och datatyp.
 2. Harmonisering – gör data från olika källor och system jämförbart.
 3. Aggregering – formaterar data baserat på existerande affärsprocesser och -logik för beslut, analys och effektiv lagring.
 4. Distribuering/presentation – genom dataströmmar till existerande system, som rapporter, eller genom IIOX webbaserade interface.

Dataförädlingsprocessen hanteras genom två huvudsakliga funktioner:

 • Affärslogik – kopplar samman den övergripande datahanteringen med existerande affärsprocesshantering och skapar parametrar för exempelvis tröskelvärdeslarm och proaktiva notifieringar eller vidaredistribution för dataanalys och strategisk modellering.
 • Datalogik – för effektiv insamling, harmonisering och aggregering av data från olika källor. Aggregeringen av data körs genom antingen specifika tidsintervall eller förinställda hierarkiska strukturer med olika lager och olika användaradministreringskrav.

IIOX levereras som en molnbaserad tjänst vilket medför en kostnadseffektiv drift och hantering oberoende av fysisk och geografisk plats. Detta möjliggör realtidsåtkomst av data och 24/7-tillgänlighet.

IIOX innehåller också funktioner för hantering av enheter, användare, access & rättigheter, modellering, organisation, mjukvara, mjukvaru-historik, audit-loggning, last-balansering och mycket annat som en del av plattformen. IIOX innehåller all funktionalitet som en IoT plattform behöver hantera.

logo3
logo2
logo1
logo-3

CASE

Kundcase

DeLaval

Varje dag mjölkas, utfodras och underhålls miljontals kor i DeLavals lösningar i fler än 100 länder runt om i världen. I över 125 år har DeLaval innoverat mejeribranschen och hjälpt mjölkbönder att sköta sina gårdar på nya och smartare sätt.

Bakgrund

Varje dag mjölkas, utfodras och underhålls miljontals kor i DeLavals lösningar i fler än 100 länder runt om i världen. I över 125 år har DeLaval innoverat mejeribranschen och hjälpt mjölkbönder att sköta sina gårdar på nya och smartare sätt.

Utmaningar

 • Teknisk komplexitet – en modern mjölkgård är fylld av modern teknik som måste underhållas och övervakas löpande.
 • Stora gårdar – på många platser runt om i världen sker mjölkproduktionen i mycket stora och personalkrävande anläggningar.
 • Tekniskt okunnig personal – de flesta som arbetar inom mjölkindustrin saknar teknisk bakgrund och kan inte förväntas att hantera tekniska fel som kan uppstå.
 • Felberäkningar med några få procent påverkar resultatet stort. Det är av yttersta vikt att utrustningen fungerar optimalt dygnet runt.
 • ”End-to-end”-lösning – marknadens förväntningar går mot ett komplett helhetskoncept.
 • Djurens välbefinnande – felkonfigurationer kan skada djuren. Det är viktigt att säkerställa prestanda i kedjans länkar i syfte att förbättra välbefinnandet hos boskapen.

Lösning

Systemet DeLaval InService™ Remote utvecklades och implementerades. Systemet övervakar mjölkningsutrustningen på distans vilket garanterar optimal prestanda och produktivitet dygnet runt. Med hjälp av systemet kan mjölkbönderna hantera mejeriverksamheten från sina smarta telefoner i realtid.

DeLaval InService™ Remote säkrar utrustningens prestanda genom fjärrövervakning dygnet runt. Systemet övervakar processen löpande och varnar vid fel vilket minskar ledtiden för korrigeringar och åtgärder. Kontinuerlig övervakning och upprätthållandet av korrekt vakuumtryck och pulseringsnivåer medför bättre avkastning, optimerade produktionsnivåer och förbättrar välbefinnandet hos boskapen. Dessutom resulterar det i reducering av medicinska- och veterinärkostnader.

 • Sensorer installeras för att övervaka vakuumsystem, pulsatorer och andra viktiga funktioner.
 • Övervakar produktionsprestandan på distans dygnet runt.
 • Skickar data och varningar till både mjölkbonden och servicetekniker.
 • Data överförs till IIOX-plattformen.
 • All information är tillgänglig via dator, surfplatta eller smartphone.
 • Alla tecken på försämrad prestanda eller felaktiga värden flaggas som larm och / eller meddelanden och meddelas i realtid.
 • DeLaval Inservice ™ Remote är modulärt och kan enkelt uppgraderas med fler sensorer över tid.

Resultat

Ökad lönsamhet för mjölkbonden genom:

 • Friskare kor.
 • Lägre antal- och kortare driftstopp.
 • Högre avkastning och bättre produktionsnivåer.
 • Full kontroll ger mer sinnesro.

Ökad lönsamhet för DeLaval genom:

 • Närmare relation med kunden.
 • Bättre möjlighet att ge löpande stöd.
 • Möjlighet att öka efter-marknadsaffärer.
 • Möjlighet att erbjuda ett komplett helhetskoncept.

DeLaval Inservice ™ Remote vann en silvermedalj vid Eurotier 2014.

Kundcase

E.ON

IIOX har hjälpt ett av Sveriges största energibolag, E.ON, att nå deras högt uppsatta hållbarhetsmål. Samarbetet startade 2010. E.ON producerar och levererar energi till cirka en miljon kunder på den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla, avfallshantering och energirelaterade tjänster.

Bakgrund

IOX har hjälpt ett av Sveriges största energibolag, E.ON, att nå deras högt uppsatta hållbarhetsmål. Samarbetet startade 2010. E.ON producerar och levererar energi till cirka en miljon kunder på den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla, avfallshantering och energirelaterade tjänster.

I syfte att bli mer hållbara, och uppfylla EU:s mål att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020, ville företaget hjälpa sina kunder att bli smartare i sin energianvändning. Om kunderna försågs med möjligheten att övervaka sin energiförbrukning i realtid skulle deras energianvändningen kunna bli bättre och mer effektivt?

Utmaningar

E.ON behövde en flexibel lösning som fungerar från avancerad detaljnivå till realtidsaggregering och kundpresentation. Energiförbrukningen skulle övervakas och registreras för varje enskilt hushåll i realtid. Informationen behövde därefter behandlas och presenteras för användarna i en rad olika medier, samtidigt som den skulle integreras med E.ON:s interna system.

Lösning

En konsumenttjänst vid namn 100koll som nås via en app där konsumenten själv kan se sin elförbrukning i realtid samt kontrollera och mäta hemmets olika apparater med hjälp av smarta pluggar.

Genom 100koll kan konsumenterna ställa in scheman för varje unik apparat, exempelvis TV:n, mikrovågsugnen och datorn i syfte att spara energi. Appanvändarna kan också kontrollera varje unik apparat på distans och stänga av dem eller slå på dem oavsett geografisk position. Med hjälp av 100koll och smarta pluggar kan användaren enkelt se alla hemmets energitjuvar. Är det kanske dags att byta ut den gamla diskmaskinen eller tänk om den nya TV:n faktiskt drar mer el än den gamla?

En sensor som noggrant mäter energiförbrukning installerades på de smarta elmätarna i varje hushåll och smarta pluggar möjliggör insamling av förbrukningsdata från apparaterna. All data skickas sedan till IIOX via en gateway.

IIOX sammanställer och aggregerar informationen om energiförbrukningen för varje hushåll i realtid som görs tillgänglig för konsumenterna och E.ON som en aggregerad realtids-ström tillsammans med sammanfattande rapporter och diagramvisualiseringar.

Appen var en av de viktigaste komponenterna i testet då den möjliggjorde realtids-visualisering av förbrukningen till slutanvändaren genom olika medier, samtidigt som informationen kunde integreras med E.ON:s interna system.

Resultat

100koll har gått över förväntan. Tjänsten är mycket uppskattad av E.ON:s kunder som sparat 12 procent av sina energikostnader i genomsnitt samtidigt som energianvändningen minskat med 15 procent. En undersökning visade att 51 procent av svenskarna är villiga att betala för tjänsten. 100koll började som ett test men har därefter lanserats till ytterligare 120 000 hushåll i Sverige.

Kundcase

Liros Power Solution

Liros Power Solution lanserade nyligen en innovativ lösning kallad PluginPoint – el ”on-demand”. PluginPoint är en innovativ metod för laddning av elbilar, skotrar och cyklar som använder befintliga belysningsstolpar vilket möjliggör ett större antal laddningspunkter och ökar tillgängligheten för eldriven trafik.

Bakgrund

Liros Power Solution lanserade nyligen en innovativ lösning kallad PluginPoint – el ”on-demand”. PluginPoint är en innovativ metod för laddning av elbilar, skotrar och cyklar som använder befintliga belysningsstolpar vilket möjliggör ett större antal laddningspunkter och ökar tillgängligheten för eldriven trafik.

Utmaningar

Liros behövde ett system som i realtid kan samla in och hantera en rad olika enheter, många användare och stora mängder data.

Lösning

Med IIOX-plattformen kan Liros samla in, harmonisera och lagra kund- och användardata och samtidigt optimera hela datakommunikationskedjan för ett bättre och mer effektivt flöde. I framtiden kommer det att vara möjligt att addera nya tjänster såsom insamling av kommundata vilket möjliggör övervakning av en rad funktioner såsom belysning och avfallshantering. PluginPoint kommer då att kunna fungera som ett nav för alla kommunens IoT-tjänster.

Resultat

PluginPoint finns installerat på flera platser i Sverige där de används för att förvärma bilar och ladda elbilar. Liros har planer på att expandera både nationellt i Sverige och internationellt inom snar framtid.

NYHETER

2017-05-15

2017-05-15

Ett stort tack till er som var på Elfack

En intensiv mässvecka tog slut i fredags eftermiddag. För oss var det premiär i utställarsammanhang sedan vi blev IIOX. En av anledningarna till vår närvaro på Elfack var att testa om mässformatet passar oss. Och det gör det!

Som VD har man ofta blicken fäst mot orderblocket men jag måste erkänna att det inte främst var leads som gjorde Göteborgsbesöket värt sin tid utan snarare alla givande samtal. Under våra fyra Elfack-dagar besöktes vår monter av bland annat projektledare, konsulter, affärsutvecklare och företagsledare. Som i så många möten och samtal känner jag av en kunskapstörst i företagssverige. Allt fler förstår att IoT är framtidens melodi men fortfarande har många en olustig känsla av det kommer att bli komplicerat och dyrt. Inte sällan med följden att hela företaget måste förändras i grunden. Allt gammalt måste skrotas till fördel för en otydlig förkortning på tre bokstäver. Det är inte så konstigt att begreppet digital-ångest fått fäste.

Precis det, hur man lindrar digital ångest, var rubriken på mitt föredrag under mässan. Botemedlet mot åkomman är ganska enkel. I dag är det mesta i svensk industri redan uppkopplat. Sensorer, industrirobotar och packstationer är i dag nästan alltid försett med olika varianter av digital uppkoppling. Den uppkopplade industrin är redan sedan länge standard.

Men det är inte den uppkopplade, utan den ihopkopplade industrin som är framtiden. En industri där alla processer övervakas, finjusteras och styrs gemensamt. System som innebär kraftigt ökad kontroll, stora kostnadsbesparingar och möjliggör nya affärsmodeller. Och allt som krävs för att komma dit är relativt enkla system som adderar funktionalitet, utnyttjar befintliga investeringar till fullo och säkerställer att all data kan tolkas enligt samma logik. Det kan väl knappast vara något som ger ångest?

Så släpp våndan och Googla ”Industrial Internet of Things”.

Väl mött,

Patrik Björkman

2017-05-09

2017-05-09

Elfack - vi ses i monter G02:11

I dag går startskottet för Elfack – Mötesplatsen för framtidens el- och energibransch. Precis som väntat är en stor del av strålkastarljuset riktat på IoT. Självklart är vi på IIOX närvarande på mässan och berättar om hur vi kan bidra till en hopkopplad industri.

I dag går startskottet för Elfack – Mötesplatsen för framtidens el- och energibransch. Precis som väntat är en stor del av strålkastarljuset riktat på IoT. Självklart är vi på IIOX närvarande på mässan och berättar om hur vi kan bidra till en hopkopplad industri.

Redan efter någon timme har jag sprungit på flera nya och gamla ansikten. Den gemensamma nämnaren för alla diskussioner hittills har varit hur IoT kan bidra till nya affärsmodeller.

Vår monter ligger nära scenen eSmart – en branschöverskridande arena för aktörer som utvecklar affärsmöjligheter på den nya elmarknaden. Ganska passande för oss med tanke på vårt arbete med E.ON och Liros Power Solution.

Förutom de intressanta samtalen som sker i och utanför eSmart kommer jag att hålla ett föredrag där i morgon kl. 13.40. Rubriken är ”Lindra din digitala ångest!”. Jag hoppas vi ses där eller i vår monter G02:11. Vi bjuder på kaffe, intressanta samtal och godis. Välkomna!

Vänligen,
Patrik

IIOX vd Patrik Björkman på plats i IIOX monter på Elfack i Göteborg.

IIOX vd Patrik Björkman på plats i IIOX monter på Elfack i Göteborg.

2017-05-02

2017-05-02

Missa inte IIOX på Elfack

IIOX deltar under Elfack i Göteborg 9-12 maj.

IIOX deltar under Elfack i Göteborg 9-12 maj. Välkomna att besöka oss i monter G02:11. Missa heller inte Patrik Björkmans föreläsning på eSmarts scen, 10 maj kl 13.40.

https://elfack.com/programs/lindra-din-digitala-angest/

Hoppas vi ses där!

OM IIOX

IIOX (tidigare Maingate Enterprise Solutions) har skapat kunskap av maskindata i två decennier och är en av pionjärerna inom Internet of Things (IoT).

IIOX erbjuder en säker Internet of Things-plattform för företagstillämpningar inom framförallt industri och energi. Den molnbaserade plattformen samlar in, harmoniserar, aggregerar och distribuerar maskindata i realtid och omvandlar den till användbar information och kunskap. När IIOX adderas till dina befintliga OT- (operationell teknologi) och IT-miljöer möjliggörs nya digitala kapaciteter. Dessa förbättrar i sin tur effektiviteten i din befintliga affär och underlättar nya affärsmodeller och tjänsteinnovation.

IIOX är ett av få företag som har levererat kommersiella IoT-implementationer sedan 2010, och företaget har 20 års erfarenhet av att skapa kunskap av maskindata. Bland våra kunder kan nämnas internationella företag som E.ON och DeLaval såväl som innovativa visionärer som Liros Power Solution. IIOX har sin bas i Sverige med 20 anställda i Karlskrona, Malmö och Stockholm.

Patrik Björkman
CEO
patrik.bjorkman@iiox.io
070 320 14 24

Bo-Göran Jaxelius
CFO
bo-goran.jaxelius@iiox.io
070 959 63 13

Göran Hanshammar
CTO
goran.hanshammar@iiox.io
070 320 14 07

Roger Carlsson
SVP Product Portfolio
roger.carlsson@iiox.io
070 320 13 15

Karlskrona

Konstapelsgatan 33
371 35 Karlskrona, Sweden
0455 38 34 00
info@iiox.io

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö, Sweden
0455 38 34 00
info@iiox.io

Stockholm

Drottninggatan 35
111 51 Stockholm, Sweden
0455 38 34 00
info@iiox.io